ความยั่งยืนขององค์กร

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้งยังเน้นการร่วมมือกับชุมชนในระดับยั่งยืน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

มิติสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี องค์กรได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

มิติสังคม

เพราะทุกคนมีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงมุ่งตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

มิติเศรษฐกิจ

ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล จัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

ปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กปี 2567 เพื่อมอบรางวัลและของขวัญให้เยาวชนในพื้นที่จรัญสนิทวงศ์ 72 เขตบางพลัด

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

บ้านใหม่ของหนู

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทางด้านการศึกษา โดยสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต

ดำเนินโครงการ ”บริจาคเลือด” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและบริจาคโลหิตให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เมืองไทยร่วมใจ มอบให้ชุมชน

จัดทำรถจักรยานยนต์ดัดแปลง มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เมืองไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สบทบทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2567

ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี

มอบคอมพิวเตอร์ให้เด็กเเละเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้ให้เเก่เด็กไทย

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2567

ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี

มอบคอมพิวเตอร์ให้เด็กเเละเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้ให้เเกเด็กไทย

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กปี 2567 เพิ่อมอบรางวัลและของขวัญให้เยาวชนในพื้นที่จรัญสนิทวงศ์ 72 เขตบางพลัด

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

บ้านใหม่ของหนู

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทางด้านการศึกษา โดยสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต

ดำเนินโครงการ ”บริจาคเลือด” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและบริจาคโลหิตให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เมืองไทยร่วมใจ มอบให้ชุมชน

จัดทำรถจักรยานยนต์ดัดแปลง มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เรื่องเงินเรื่องสนุก

เสริมสร้างความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้แก่ประชาชน ภายใต้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข”

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

ส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้พิการ

เปิดโอกาสในการทำงานและสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างเท่าเทียม ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2566

เมืองไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สบทบทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

รางวัลแห่งความสำเร็จ