บ้านใหม่ของหนู

มุ่งเน้นกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กลุ่มคนในพื้นที่ห่างไกล
(ปี 2566)

บริษัทฯ มุ่งเน้นกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มคนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา จึงจัดทำโครงการ “บ้านใหม่ของหนู” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย รวมถึงบ่มเพาะให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตบนพื้นที่ที่เหมาะสม โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วทั้งสิ้น 24 หลัง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเพิ่มจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดวงษ์พัฒนา จังหวัดตราด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระไม้แดง จังหวัดชัยนาท