มิติสิ่งแวดล้อม

องค์กรกำหนดเป้าหมายในการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี และกำหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Climate Change

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

จัดทำคู่มือการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล TCFD

Goals Net Zero

เป้าหมายจัดการสิ่งแวดล้อม

กำหนดมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Policy Strategies

นโยบายเพื่อจัดการทรัพยากร

กำหนดแผนควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน

Performance

ผลการดำเนินงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร

การดำเนินงานตามแนวทาง TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เป็นการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เน้นการเชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายของ TCFD คือการช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินเข้าใจและประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่มีต่อกิจการ สามารถช่วยให้ธุรกิจวางแผนและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองและดำเนินการในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแล

การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรและชุมชนสามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมให้เพียงพอต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคธุรกิจการเงิน เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจทำงานได้ยังคงประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศที่ไม่คาดคิด

เป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับ ข้อบังคับที่ภาครัฐได้กำหนดให้แต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามข้อตกลงจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 28 เเละมีการกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม

ปี 2567
เป็นกลางทางคาร์บอน
ปี 2573
เป็นกลางทางคาร์บอน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์
ปี 2593
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของสาขาเป็น invertor 20% ของสาขาทั้งหมด

ติดตั้ง Solar PV ผลิตไฟฟ้าได้ 100,000 MWh

เปลี่ยนยานพาหนะเป็น Electric Vehicle

กลยุทธ์นโยบาย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากร

บริษัทฯ ตั้งเป้าการเป็นองค์กร Net Zero รวมถึงผลักดันให้เห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยกำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงาน ของกิจการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากร

01. สร้างความตระหนักรู้
02. เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร
03. เลือกที่ตั้งให้เหมาะสม
04. ส่งเสริมนวัตกรรม
05. ปฏิบัติตามกฎหมาย
06. ส่งเสริมความยั่งยืน
07. กำกับดูแลด้าน Climage Change

ผลการดำเนินงานการใช้ทรัพยากรในองค์กร

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2566 ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับวัดค่าประสิทธิภาพการดำเนินการหรือค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Intensity) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการแปรผันตรงของค่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อยอดสินเชื่อคงค้าง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ล้านบาท) และสำหรับปีถัดไปกำหนดให้ค่า Intensity นี้เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมาย

Intensity ลดลง

10%

 • ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
 • 0

 • ลดปริมาณของเสียจากกระดาษลังและป้ายไวนิล
 • 5%

 • บำบัดน้ำเสียแบบ
 • ชีวภาพผสม

  ผลการดำเนินงาน

  ทรัพยากรไฟ้ฟ้า

  ปริมาณการใช้

  48,694,600 kWh

  Intensity

  ลดลง 2.30 %

  ทรัพยากรน้ำ

  ปริมาณการใช้

  846,936 m3

  Intensity

  ลดลง 17.95 %

  ทรัพยากรกระดาษ

  ปริมาณการใช้

  791,538 kg

  Intensity

  ลดลง 11.90 %

  ทรัพยากรน้ำมัน

  ปริมาณการใช้

  3,678,815 L

  Intensity

  เพิ่มขึ้น 6.78 %

  เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2565

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  (เทียบยอดสินเชื่อคงค้าง)

  ลดลง 4.71%