รางวัลแห่งความสำเร็จ

ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสากล ในการกำกับดูแลกิจการและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน มีความสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และมุ่งหน้ายกระดับ นำองค์กรสู่ความยั่งยืน ในปี 2566 บริษัท ฯ ได้รับรางวัลและการจัดอันดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูและกิจการที่ดี รวมถึงรางวัลด้านความยั่งยืนทั้งภายในและระดับสากล ดังนี้

SUSTAINABILITY

ผลการประเมินการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับ C

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Rating 2023 ในระดับ “A” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ผลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG MSCI Index ในระดับ “AA” ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Consumer Finance)

นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) มาใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

เข้าร่วมการประเมิน ESG Rating กับ S&P Global

เปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate Related Financial Disclosures: TCFD)

MTC

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” (5ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” (4 เหรียญ) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)