เมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต

มอบโอกาสเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านการบริจาคโลหิต (ปี 2566)

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลนในธนาคารเลือด และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด “Blood For Chance” ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มียอดพนักงานเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 7,226 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,233 คน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรวบรวมโลหิตเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตได้กว่า 21,600 ราย