มิติสังคม

องค์กรใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงานงาน คู่ค้า และสิทธิมนุษยชน รวมถึงมุ่งตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

Emphasize Customer

มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจลูกค้า เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

Personal Creation

สรรสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

พัฒนากระบวนการสรรหาและบุคลากร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

Protect Human Rights

เคารพในสิทธิมนุษยชน

กำหนดนโยบายให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน

Health and Safety

ความปลอดภัยในการทำงาน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงอค์กร

การให้ความสำคัญกับลูกค้า

สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

ผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ได้มีการปฏิบัติงานบริการอย่างใส่ใจและเคารพสิทธิของลูกค้าอยู่เสมอโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างครอบคลุม

ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปี 2566

01. อาคารและสถานที่

83.58%

02. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

79.19%

03. การให้บริการ

78.49%

04. ความรวดเร็วในการดำเนินงาน

81.09%

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้หลากหลาย และยังคัดสรรหาบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงทัศนคติที่มีต่อการทำงาน ตลอดจนความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้บริษัทสามารถนดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ MTC

01. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม

02. การจัดหาสวัสดิการ

03. พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

04. ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม

05. การบริหารด้านอัตราการจ้างงาน

06. ลดความขัดแย้ง สร้างความผูกพัน

07. แรงงานสัมพันธ์

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ บริษัทฯ จึงมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมอย่างจริงจังและผลักดันให้เป็นส่วนนึงของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีการกำกับดูแล ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

การคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นอ่อนไหวที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การเคารพ

จัดการอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา

บริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมช่องทางรับร้องเรียนและมีแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งชดเชยด้วยเงินและการสนับสนุนที่ไม่เกี่ยวกับเงิน

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมเเละความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อพนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืน ด้วยนโยบายและการให้ความรู้แก่พนักงานทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในที่ทำงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

01. ส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้

02. กำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต

03. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน

04. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ความพึงพอใจ

เป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

80%

• ความพึงพอใจลูกค้า

80.59 %

• ความพึงพอใจพนักงาน

84.68 %

การอบรมพนักงาน

จำนวนหลักสูตรอบรม
(เฉลี่ย 11 ชม./คน/ปี)

8 หลักสูตร

หัวข้อหลักสูตรอบรม

  • การบริการที่ดี
  • พนักงานใหม่
  • ความยั่งยืน
  • ความเสี่ยง
  • จรรยาบรรณธุรกิจ
  • สิทธิมนุษยชน
  • พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
  • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พนักงาน

จำนวนพนักงาน 14,873 คน

ชาย
89.94%

หญิง
10.06%

ความผููกพันพนักงาน

87%

อัตราการจ้างงาน

เป้าหมาย มากกว่า

16 %

ผลลัพธ์

26.4 %

พนักงานลาออก

เป้าหมาย น้อยกว่า

20 %

ผลลัพธ์

12.1 %

เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุคือ 0 ครั้ง
และเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บจากการททำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) คือ 0.00 กรณีต่อสองแสนชั่วโมง
จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 30 ครั้ง จาก อุบัติเหตุในเวลางาน 58 ครั้ง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทุจริต

0