แผนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนด แผนพัฒนาธุรกิจในปี พ.ศ. 2560-2575 ไว้ดังนี้

วางรากฐานความยั่งยืน (พ.ศ. 2560-2565)

บริษัทฯ จะดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ กำหนดเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ที่มากกว่า 20% ผ่านการเปิดสาขาไม่น้อยกว่า 700 สาขา ควบคุมหนี้เสีย (NPL) ให้ไม่เกิน 3% ขยายสาขา ให้ครอบคลุมในระดับตำบล จัดตั้งโครงสร้างขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เผยแพร่ทิศทางนโยบาย กล ยุทธ์ แนวปฏิบัติ จัดทำเป็นคู่มือให้ทุกฝ่ายในองค์กรปฏิบัติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรให้ เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนความยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570)

ผลักดันการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองประเด็นด้านความยั่งยืน พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ ส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนได้เต็มที่ ไม่ปิดกั้นการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้สูงขึ้นและมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นหลายรูปแบบในอนาคตอย่างเท่าทัน ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ตอบสนองทุกความต้องการ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อย Carbon Footprint

ต่อยอดความยั่งยืน (พ.ศ. 2571-2575)

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการรักษาระดับการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าหมาย รักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ มีการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุม เร่งติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ลดภาวะขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด สร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มุ่งสู่องค์กรยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2575 สามารถขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย นำคุณภาพชีวิตที่ดีคืนสู่สังคม