เมืองไทยร่วมใจ มอบให้ชุมชน

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข (ปี 2566)

จากโครงการนำร่อง “เมืองไทยร่วมใจ มอบให้ชุมชน” ในปี 2565 ที่บริษัทฯ ทำการส่งมอบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเป็นจำนวน 20 คัน ให้แก่รพ.สต ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปใช้ในการส่งยาและตรวจเยี่ยมไข้ของผู้ป่วยตามครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชนชนบท โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานและผู้ที่ได้รับบริการ บริษัทฯ จึงได้สานต่อโครงการและได้มีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุง โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบรถจักรยานยนต์ดัดแปลเป็นจำนวน 20 คัน ให้แก่รพ.สต ในจังหวัดอุบลราชธานี และ ราชบุรี จังหวัดละ 10 คัน มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้ในการตรวจผู้ป่วยเชิงรุกได้กว่า 3,600 รายต่อเดือน