มิติเศรษฐกิจ

ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล จัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว

Good Corporate
Governance

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Effective Risk
Management

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดแนวทางการรับมือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

Data Privacy and Cybersecurity

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ปกป้องข้อมูลองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Develop
Innovation
มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโต พัฒนาศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

หลักการพื้นฐาน

ซื่อสัตย์

ยุติธรรม

รับผิดชอบ

ภาระรับผิดชอบ

โปร่งใส

จรรยาบรรณด้านภาษี

เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าและหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านภาษีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อว่าการปฏิบัติตามนโยบายด้านภาษีอย่างเคร่งครัดจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้

จัดให้มีระบบภาษีและการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ชำระภาษีอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับมูลค่าการดำเนินงาน

กำหนดให้ใช้หลักการเปรียบเทียบราคาโอนกับราคาซื้อขายโดยสุจริต

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีของรัฐบาลอย่างเปิดเผย

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง ต้องมองในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้มีการขับเคลื่อนองค์กรด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณค่า

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานความเสี่ยง

บทวิเคราะห์ความเสี่ยง

การบริหารจัดการคู่ค้า

การบริหารคู่ค้าที่ดี

คู่ค้าถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

การบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า

คัดเลือกคู่ค้า

กำหนดกลุ่มคู่ค้าสำคัญ

ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

พัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขยายธุรกิจ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการดำเนินงาน

จัดตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดแนวทางรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

ทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสอบทานการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหน่วยงานภายนอก

นวัตกรรมทางธุรกิจ

นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นหนึ่งในพลังที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตและสร้างความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม พัฒนา ศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ โดยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อโซล่าเซลล์

ต่อยอดแอปพลิเคชั่นเมืองไทย 4.0

ผลการดำเนินงาน

บรรษัทภิบาล

พนักงานใหม่ผ่านการอบรมการต่อต้านทุจริต

100%

ผลประเมินระดับดีเลิศ 6 ปีต่อเนื่อง

Excellence

Corporate Governance Scoring.

จรรยาบรรณคู่ค้า

คู่ค้ารายสำคัญผ่านการประเมินด้าน ESG

100%

การเติบโตทางธุรกิจ

รายได้รวม

24,526

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 22.21%

ยอดสินเชื่อคงค้าง

143,318

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 18.82%

กำไรสุทธิ

4,906

ล้านบาท

ลดลง 3.67%

จำนวนลูกค้า

3,397,404

คน

เพิ่มขึ้น 5%

ข้อมูลประจำปี 2566

เหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ

0